Primární prevence

Jedním z nejpalčivějších světových témat posledních let je zneužívání drog, alkoholu a jiné sociálně patologické jevy, jako například šikana, sekty, extremismus a další.

Právě těmto nešvarům se věnuje program primární prevence, který hledá způsoby jak se bránit a především jak jim předcházet.

Primární prevencí můžeme nazývat veškeré aktivity realizované s cílem předejít problémům a následkům sociálně patologických jevů, případně minimalizovat jejich negativní dopad.

 

Projekt primární prevence realizovaný Psychiatrickou nemocnicí Horní Beřkovice je možné rozdělit do tří částí:

1. - interní specifická (zaměřená na prevenci vzniku duálních diagnóz u psychiatrických pacientů s nezávislostní diagnózou)

2. - interní nespecifická (zaměřená na zvýšení psychické odolnosti vůči  sociálně patologickým jevům, zejména zneužívání alkoholu a drog a gamblerství) a

3. - externí část (zaměřená zvýšení kvalifikace odborníků z oblasti adiktologie) 

INTERNÍ SPECIFICKÁ ČÁST 

Motiv

Výzkum ukazuje, že psychopatologie obvykle předchází užívání drog. Prognóza psychiatrických problémů se zhoršuje s nízkým věkem při prvním užití drogy a dlouhodobým užíváním drog. Uvedené syndromy na sebe navzájem působí a překrývají se, což znamená, že jeden člověk může kromě poruch způsobených užíváním drog trpět ještě jednou nebo několika dalšími zmíněnými poruchami. Dostupné údaje na evropské úrovni poskytují nestejnorodý obraz reality. V různých klinických studiích se poruchy osobnosti vyskytují u pacientů závislých na návykových látkách v rozsahu 14 % až 96 %, přičemž převládají asociální a hraniční poruchy, zatímco deprese se vyskytuje v rozmezí od 5 % do 72 % a stavy úzkosti od 4 % do 32 %.( Fridell, Mats. Komorbidita:užívání drog a duševní poruchy. Úkol drogy. Brífink Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost, (EMCDDA, www.emcedda.eu.int) .

 

Cílová skupina

Prevence bude zaměřená na cílovou skupinu psychiatrických pacientů, u níž může potenciálně hrozit rozvoj závislosti na alkoholu, drogách nebo gamblingu.Cílovou skupinou jsou psychiatričtí pacienti (větší vulnerabilita k návyk. chování; pacienti s psychiatrickými diagnózami, u nichž často dochází ke komorbiditě se závislostmi; málo stimulující prostředí PN – „TV, káva a cigarety“; vyšší výskyt osobností psychopatologie, varovné anamnestické údaje, atd.). Skupinky v počtu nejvýše patnácti pacientů z různých oddělení PNHoB budou vytipováni ošetřujícími lékaři nebo psychology.

 

Popis aktivit

Aktivity projektu interní specifické části mají charakter sociální rehabilitace, terapeutických sezení a aktivní práce s klienty nemocnice, kteří spadají do rizikových skupin ohrožených drogovými závislostmi. Konkrétněji půjde interaktivní semináře na pomezí terapie a edukace, jejichž nedílnou součástí bude jak aktivní účast na setkáních, tak vypracovávání "domácích úloh".

 

Struktura programu

Program obsahuje 20 sezení, frekvence setkávání je 2x týdně. Témata jednotlivých sezení zachycuje následující tabulka:

 

 

Cíle programu

Program si klade za ochranu zdraví pacientů a snížení komorbidity o 15%. V praxi půjde o zjišťování několika kritérií u jednotlivých pacientů před intervencí a po absolvování léčebného preventivního programu. Statistickým porovnáním dat.

 

Užité metody a kritéria

Užity budou následující psychometrické nástroje (nebo některé z výše jmenovaných), které budou adaptovány do českého prostředí:

  • Alcohol Dependence Scale - poskytuje kvantitativní údaj o míře závažnosti symptomů závislosti na alkoholu
  • Drug Abuse Screening Test - poskytuje kvantitativní údaj o míře závažnosti symptomů spjatých s braním drog
  • Stages of Change Readiness and Treatment Eagerness Scale - nástroj zjišťuje připravenost a motivaci klienta změnit své chování z hlediska užívání alkoholu a drog. 
  • Inventory of Drug-Taking Situations - poskytuje klientův profil 8 různých kategorií situací, v nichž v minulém roce užíval alkohol nebo drogy
  • Drug Taking Confidence Questionnaire - nástroj zjišťuje představy klienta o sobě (resp. vnímanou osobní účinnost zahrnovanou pod pojmem "self-efficacy"), nakolik bude schopen zvládat 8 různých kategorií situací, které představují vysoké riziko užívání návykových látek.

Použitými kritérii budou motivace po změně rizikového chování klienta a vnímaná osobní účinnost zvládání potenciálně rizikových situací. Účastníci budou dotazování uvedenými metodami dvakrát - před započetím programu a po jeho dokončení. Statistickým zpracováním a porovnáním dat "před a po" získáme představu o změně postojů pacientů k návykovým látkám a účinnosti programu.

 

 

INTERNÍ NESPECIFICKÁ ČÁST

 

Motiv

Nespecifická primární prevence (non specific prevention, indirect approaches) tvoří nedílnou součást primární prevence. Jejím obsahem jsou všechny techniky umožňující rozvoj harmonické osobnosti, podpora zdravého životního stylu včetně možnosti rozvíjení nadání, zájmů a pohybových a sportovních aktivit. Zahrnuje veškeré aktivity nemající přímou souvislost např. se zneužíváním návykových látek, šikanou, xenofobií atd. Jedná se o aktivity, které obecně napomáhají snižovat riziko vzniku a rozvoje sociálně-patologických forem chování a zaměřují se spíše na protektivní, resp. ochranné faktory vzniku závislosti.

 

Cílová skupina
 Příjemci nespecifické prevence budou potenciálně všichni pacienti PNHoB, kteří se budou účastnit různých aktivit pestrého formátu s variabilním terapeutickým potenciálem.

 

Popis aktivit
Aktivity nespecifické prevence představují pokračování v tradici kulturních akcí s lepším zázemím a technickým vybavením (psychosociálně rehabilitační programy, trénink kognitivních a komunikačních schopností, nácvik sociálních dovedností, psychoedukace, tematizované přednáškové bloky, ale i vernisáže, divadlo, hudba, film, apod.)

 

Multifunkční centrum Horní Beřkovice

Pilotní projekt primární protidrogové péče | login