Kostel sv. Václava

Ústavní kostel sv. Václava byl založen současně s klášterem pro sestry řádu sv. Karla Boromejského před první světovou válkou. Stavba byla dokončena sice už v roce 1920, ale vysvěcení se kostel dočkal až v roce 1942. Vybaven byl nábytkem z původní kaple zámku. V době okupace sem byl převezen oltář ze Strakovy akademie v Praze (dnešní sídlo vlády), aby se tak uchránil před zničením. První bohoslužbu zde sloužil místní rodák, sv.P. Bohuslav Linhart, a to 6.6.1943. Kostel sloužil svému účelu do roku 1959. Tehdy vedení léčebny navrhlo jeho zrušení a adaptování na kulturní dům. Oltářní obraz Sv. Václava a masivní oltář byly převezeny do kostela v Ledčicích. V roce 1980 bylo v boční lodi zřízeno RTG pracoviště, které bylo záhy zrušeno a objekt kostela sloužil jako sklad nábytku až do konce XX. století.

Dne 19.4.2007 byl Ministerstvem financí ČR v rámci FM EHP/Norska schválený projekt č.0036 „Pilotní projekt primární protidrogové prevence - Vzdělávací a výcvikové centrum pro Ústecký kraj“ v Psychiatrické léčebně Horní Beřkovice. Cílem programu bylo vybudovat z bývalého kostela Sv. Václava multifunkční kulturní centrum pro poskytování služeb v oblasti primární protidrogové prevence. Rekonstrukcí zchátralého secesního objektu vzniklo vhodné zázemí pro efektivní primární protidrogovou prevenci zacílenou, jak na pacienty psychiatrické léčebny, tak na externí cílovou skupinu poskytovatelů sociálních služeb, kteří zde mají možnost se dále odborně vzdělávat.

Hlavními interními příjemci projektu jsou pacienti PNHoB, kteří spadají do rizikových skupin ohrožených vznikem závislosti. Kostel je přirozeným centrem vzdělávacích (přednášky, semináře), léčebných (sociální rehabilitace, terapeutická sezení atd.) a kulturních aktivit (divadlo, hudba, film, vernisáže), a umožní smysluplné trávení volného času pacientů. Programová skladba aktivit také eliminuje sociální exkluzi rizikových skupin.

Externí cílovou skupinou jsou poskytovatelé primární prevence, sociálních služeb a odborná veřejnost (učitelé, pracovníci pedagogicko psychologických poraden, streetworkři atd.). Odborné semináře, konference či přednášky a workshopy jim mohou usnadnit práci s cílovou skupinou a vytvořit předpoklady pro ucelený program účinné primární prevence. Dopadem projektu by měl být především zvýšení informovanosti o drogových závislostech v Ústeckém kraji a zlepšení spolupráce školských zařízení se subjekty realizujícími programy primární prevence.

V roce 2004 založily tři nečlenské státy EU - Island, Knížectví Lichtenštejnsko a Norské království grantový fond „Finanční mechanismus Evropského hospodářského prostoru“ na pomoc novým členským státům EU. Za jejich podpory byly realizovány sociální a ekonomické rozvojové projekty ve střední a jižní Evropě, které pozitivně ovlivnily životy lidí a společností.

Norské království založilo též vlastní, pětiletý Norský finanční mechanismus, jehož hlavním cílem je snížení hospodářských a sociálních nerovností v rámci EHP. V letech 2004 až 2009 bylo v rámci finančních mechanismů Norska schváleno v České republice 144 žádostí o grant s celkovou alokací 110 miliónů EUR. Program byl prioritně zaměřen na uchovávání kulturního dědictví, rozvoj lidských zdrojů a posílení zdravotní péče v České republice. Finanční mechanismy prostřednictvím grantů posílily vzájemnou spolupráci nečlenských států EU s novými členy Evropské unie a napomohly k vytvoření nových kontaktů a společných projektů mezi zahraničními a českými organizacemi a institucemi.

Jednou z nejdůležitějších oblastí podpory finančních mechanismů byla oblast zdravotnictví, a to především péče o děti se specifickými problémy a primární prevence sociálně patologických jevů. Projektový záměr předložený Psychiatrickou nemocncí v Horních Beřkovicích v rámci Finančních mechanismů EHP/Norska v roce 2005 byl zacílen na vybudování zázemí pro primární protidrogovou prevenci v nemocnici pro klienty a poskytovatele následné péče v Ústeckém kraji.

Webová prezentace EEA Grants & Norway Grants.

Multifunkční centrum Horní Beřkovice

Pilotní projekt primární protidrogové péče | login